INFORMACJE PRAWNE

PRAWA AUTORSKIE

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) informacje zawarte w witrynie internetowej są chronione prawem autorskim. Za wyjątkiem dozwolonych przypadków żadna część witryny internetowej nie może być rozpowszechniana czy powielana przy użyciu jakichkolwiek środków i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Clip Sp. z o.o. 

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH

© 2014 Clip Sp. z o.o., Al. Krakowska 285, 02-133 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CARPETFORYOU.PL

(zwany dalej regulaminem)

 

Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę pod firmą Clip Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-133) zarejestrowaną przy al. Krakowska 285, KRS 0000168235, NIP 946-23-88-457, REGON 432664777, za pośrednictwem witryny pod adresem: http://carpetforyou.pl/, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422)

Sklep - sklep internetowy  carpetforyou dostępny pod adresem http://carpetforyou.pl/ prowadzony przez spółkę pod firmąClip Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-133) zarejestrowaną przy al. Krakowska 285, KRS 0000168235, NIP 946-23-88-457, REGON 432664777


Sprzedawca – Clip Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-133) zarejestrowaną przy al. Krakowska 285, KRS 0000168235, NIP 946-23-88-457, REGON 432664777prowadząca sklep internetowy pod adresem internetowym http://carpetforyou.pl/

Kupujący – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konto Kupującego (Konto użytkownika) - zbiór danych podawanych przez Kupującego przy rejestracji konta służące min. do realizacji złożonych zamówień, śledzenia historii złożonych zamówień, śledzenia historii złożonych reklamacji lub odstąpień od umowy.

Towar konsumpcyjny (Towar) – prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.

Czas realizacji złożonego zamówienia – czas, w którym Sprzedawca przygotowuje do wysyłki zamówiony Towar łącznie z terminem jej dostarczenia.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Reklamacja – tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Towaru.

Rękojmia – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego Towaru.

Świadczenie umowne – świadczenie określone w umowie, do którego wykonania zobowiązana jest każda ze stron umowy tj:. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru. Świadczeniem zaś Kupującego jest zapłata określonej w umowie ceny za świadczenie – sprzedaż Towaru wykonana przez Sprzedawcę.

Wada istotna – przesłanka umożliwiająca złożenie przez Kupującego żądania odstąpienia od umowy w ramach Reklamacji z tytułu Rękojmi.

Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej obecności stron, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość – dokonanie zakupu w Sklepie.

Wada fizyczna Towaru – jest to niezgodność Towaru z umową sprzedaży, gdy Towar:
a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

Nie jest Wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Kupujący został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.

Wada prawna Towaru – jest to niezgodność Towaru z umową sprzedaży, gdy Towar:
a) stanowi własność osoby trzeciej;
b) obciążony jest prawem osoby trzeciej;
c) ograniczenie w korzystaniu z Towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Usługi – działalność prowadzona przez Sprzedawcę, obejmująca:

a) Usługę sprzedaży - sprzedaż Towarów konsumpcyjnych drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem Sklepu,

b) Usługę Newsletter – bezpłatne przekazywanie Kupującym Newslettera.

Newsletter – biuletyn wydawany i przesyłany przez Sprzedawcę Kupującym w formie elektronicznej, zawierający informacje dotyczące m.in. oferty Sklepu Internetowego oraz promocji na Towary konsumpcyjne dostępne w Sklepie Internetowym.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964 nr 16 poz.93.). 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827.). 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.2002 nr 144 poz. 1204.).

 

I. Przedmiot świadczenia Sprzedawcy

Sprzedawca oferuje Kupującym towary zgodnie z ich opisem przedstawionym na stronie internetowej Sklepu.

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru oraz kosztów dostarczenia Towaru, który zamówił na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym Towarów bez wad fizycznych i wad prawnych, poza towarami, które są opisane przez Sprzedawcę jako towar II gatunku. Informacje o Towarach, prezentowane na Stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


II. Kontakt z Kupującym

Sprzedawca pod numerem telefonu +48 570-110-110 udziela informacji Kupującym w sprawie zawartej umowy sprzedaży. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora Kupującego.
Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia kontaktuje się z Kupującym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Kupującego numer telefonu w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego przez niego zamówienia.

 

III. Cena

1. Ceny Towarów oferowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).
2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania zamówienia konkretnego Towaru. Koszty dostawy są uzależnione od wybranej przez Kupującego formy płatności oraz od wartości złożonego zamówienia.
3. Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Kupującego zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia.

 

IV. Sposoby złożenia zamówienia

1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych przez Sprzedawcę Towarów, szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech zamieszczony jest pod każdym z Towarów uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu.
2. W celu skutecznego złożenia zamówienia kupujący zobowiązany jest prawidłowo wypełnić, znajdujący się na stronie internetowej sklepu, formularz zgłoszeniowy i przesłać go sprzedawcy, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W formularzu zgłoszeniowym kupujący zobowiązany jest podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności imię, nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu kontaktowego i adres email. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego należy rozumieć wypełnienie wszystkich jego rubryk oraz podanie danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.
3. Złożenie przez kupującego zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
4. W terminie do 1 dnia od złożenia przez kupującego zamówienia, sprzedawca potwierdzi kupującemu za pomocą poczty elektronicznej fakt otrzymania zamówienia, przy czym potwierdzenie to nie stanowi potwierdzenia przyjęcia przez sprzedawcę zamówienia do realizacji, tym samym w momencie potwierdzenia kupującemu faktu otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
5. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, jeżeli w terminie do 2 dni roboczych od potwierdzenia kupującemu przez sprzedawcę faktu otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego punktu, sprzedawca nie poinformował kupującego za pomocą poczty elektronicznej o braku towaru lub innej przeszkodzie uniemożliwiającej realizację zamówienia.
6. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia przez sprzedawcę zamówienia do realizacji.
7. W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, a także w sytuacji, gdy realizacja zamówienia stała się niemożliwa wskutek zmiany cen towaru lub jego braku sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
8. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania przez Kupujących.
9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar notę rozliczeniową, fakturę VAT (w tym wypadku na życzenie Kupującego), wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od umowy.

V. Formy i termin płatności

1. Płatności za zakupione towary można dokonać przy odbiorze towarów od kuriera w formie gotówkowej (tzw. za pobraniem), w formie przelewu na konto sprzedawcy (przelew gotówkowy) oraz za pośrednictwem systemu PAYU (opłata z góry za zakupiony towar przed realizacją dostawy)

 

VI. Realizacja złożonych zamówień

1. Sklep realizuję zamówienia z opcją własnego odbioru Towaru przez Kupujących.
2. Realizacja zamówień na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., zgodnie z obowiązującym u przewoźnika regulaminem świadczenia usług.

3. Z przyczyn technicznych realizacja zamówienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polski nie będzie realizowana.

4. Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępuje do jego realizacji. Na czas otrzymania Towaru składa się:

a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, forma płatności wybrana przez Kupującego, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) - do 3 dni roboczych;
b) czas dostawy – do 2 dni roboczych 
5. Dowód Zakupu jest wystawiany do każdej przesyłki (nota rozliczeniowa albo faktura VAT). W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów lub konieczności sprostowania danych podanych przez Kupującego prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@carpetforyou.pl  

 

VII. Koszty dostawy

Dostawy realizowane na terenie Polski:
1. Za pomocą kuriera firmy DPD Polska Sp. z o.o 
a) W przypadku przedpłaty na rachunek bankowy – koszy dostawy wynosi 20 zł. brutto.
b) W przypadku płatności przy odbiorze – koszy dostawy wynosi 30 zł. brutto.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy oraz jego skutki

1. Zasady odstąpienia od umowy.

Kupujący, który zakupił Towar na stronie internetowej Sklepu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze oświadczenia dostatecznie wyrażającego taką wolę (wzór oświadczenia znajduję się na stronie internetowej www.carpetforyou.pl). Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia za pomocą dowolnego środka porozumiewania się ze Sprzedawcą np. za pomocą wiadomości e-mail, zwykłym listem poleconym lub inne. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od  Kupującego, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.
Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Kupujący (lub inna osoba – wskazana przez Kupującego do odbioru przesyłki) otrzymał rzecz. Aby zachować 14-dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane do Sprzedawcy przed jego upływem.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Kupującego, wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem należności Kupującemu do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

3. Nie podlegają zwrotowi towary, które zostały przez sprzedawcę przygotowane na indywidualne zamówienie kupującego (np. Towary cięte, obszywane itp.). Towary takie otrzymują właściwości określone przez Kupującego lub są ściśle związane z jego osobą. Zamówienia dotyczące tych towarów posiadają status specjalnych. Powyższe nie uchybia przepisom o prawie do reklamacji towarów wadliwych.

 

4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji (tj. przy zakupie Towaru) chyba, że Kupujący wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności.

5. Kupujący odsyła Towar (pod adres: Clip sp. z o.o., ul. Wolska 11, 20-411 Lublin) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli Towar zostanie wysłany przed jego upływem.

6. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

 

7. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego Towaru.

 

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru w przypadku podjęcia czynności w stosunku do zakupionego Towaru, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów. Gwarancja.

1. W przypadku, gdy zakupiony przez Kupującego Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może skorzystać z uprawnienia reklamacyjnego. W przypadku Towarów, na które została udzielona Gwarancja, w przypadku podjęcia przez Kupującego zachowania (czynności) w stosunku do zakupionego Towaru, które wykracza poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą Kupującemu przysługują również uprawnienia wskazane w Gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady Towaru. Warunki Gwarancji dołączane są do Towarów, których Gwarancja dotyczy.

Reklamacja
1. Reklamację należy złożyć w terminie 1 roku od dnia zauważenia przez Kupującego wady Towaru, nie później niż 2 lata od dnia, w którym Towar ten został Kupującemu wydany.
2 Składając reklamację Kupujący może żądać :

a) wymiany lub naprawy Towaru,
b) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy wada jest istotna.


Wymiana, naprawa
1. W przypadku, gdy Kupujący zdecyduje się na dokonanie wymiany lub naprawy Towaru,  żądanie może okazać się dla Sprzedającego :
a) niemożliwe do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji danego Towaru)
lub
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań, może wymagać ze strony Sprzedającego poniesienia nadmiernych kosztów.
W takiej sytuacji Sprzedawca może odmówić lub zaproponować Kupującemu inny sposób rozpatrzenia reklamacji, tj. w przypadku, gdy Kupujący żądał wymiany, Sprzedawca może zaoferować  naprawę, a w przypadku, gdy Kupujący żądał naprawy - wymianę. Niezależnie od tego, Kupujący może zmienić swój wybór i po odmowie Sprzedawcy żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób (naprawa, wymiana). Kupujący może również skorzystać z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.


Obniżenie ceny, odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Kupujący reklamując Towar może żądać odstąpienia od umowy, gdy wada towaru jest istotna lub obniżenia ceny. Żądając obniżenia ceny Kupujący musi wskazać kwotę, o jaką należy obniżyć według niego pierwotną cenę Towaru. Sprzedawca informuję, że jeśli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji danego Towaru, to Sprzedawca może zaproponować Kupującemu niezwłoczną wymianę lub naprawę – jeśli takie rozwiązanie nie będzie wiązało się dla Kupującego z nadmiernymi niedogodnościami. O ewentualnej propozycji Sprzedawca poinformuję niezwłocznie, a Kupujący może zadecydować, czy propozycja ta jest zgodna z jego oczekiwaniami.
Jeśli nie – Kupujący może zażądać zmiany propozycji (z wymiany na naprawę lub odwrotnie), chyba, że będzie ona:
a) niemożliwa dla Sprzedającego do spełnienia,
b) nadmiernie kosztowna w porównaniu z drugim z możliwych żądań.

2. Rozpatrzenie reklamacji odbędzie się w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia i w tym terminie Kupujący zostanie poinformowany o decyzji reklamacyjnej w ustalony sposób: w formie pisemnej, drogą wiadomości e-mail lub SMS. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji skutkuje jej uznaniem za uzasadnioną.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie terminu zauważenia wady, dane kupującego, oraz uzasadnienie reklamacji. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres: Magazyn Clip sp. z o.o. ul. Wolska 11 , 20-411 Lublin, wraz z dowodem zakupu i informacją o przyczynach reklamacji.

 

4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby reklamacje uznane za zasadne zostały zrealizowane w rozsądnym czasie i bez nadmiernych dla Kupującego niedogodności. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający zwróci koszty odesłania przez Kupującego reklamowanego Towaru. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub naruszenia interesów Kupującego, Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Kupujący będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl

 

5. W siedzibie Sprzedawcy nie dokonuję się wymiany towaru, ani zwrotów pieniężnych

 Gwarancja

1. Towary oferowane przez Sprzedającego są  objęte gwarancją producenta

2. Sprzedający nie jest producentem Towarów

3. Wszelkie informacje dotyczące okresu gwarancji dostępne są przy opisie Towaru.

4. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyłącza możliwości skorzystania przez niego z uprawnień wynikających z rękojmi za wady Towaru przewidzianej przepisami Kodeksu cywilnego.

 

X. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca

1. Komputer bądź inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
2. Posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

3. Zainstalowanie na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari. Zakazane jest dostarczanie i umieszczanie przez Kupującego w Sklepie treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. W przypadku, gdy Kupujący dostarczy takich treści do Sklepu, Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do ingerencji w dostarczoną treść, tj. w szczególności do usunięcia takich treści w całości lub w części lub ich zmianę.

 

XI. Usługa Newsletter

1. Do skorzystania z Usługi Newsletter niezbędne jest:
a) podanie przez Kupującego jego adresu e-mail w Sklepie we właściwym polu oraz zaznaczenie pól o treści: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i potwierdzam, iż zapoznałam/em się z Informacją dla subskrybentów.” i „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail, w celu korzystania z usługi Newsletter.”
lub
b) w przypadku niezarejestrowanych Kupujących zaznaczanie odpowiedniego pola o treści „Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i potwierdzam, iż zapoznałam/em się z Informacją dla subskrybentów.” przy podawaniu przez Kupującego danych niezbędnych w celu zakończenia procesu składania zamówienia w Sklepie,
lub
c) w przypadku zarejestrowanych Kupujących zaznaczenie odpowiedniego pola „Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i potwierdzam, iż zapoznałam/em się z Informacją dla subskrybentów.”

W wyniku dokonania czynności, o których mowa powyżej, dochodzi do zawarcia bezterminowej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym.

2. Kupujący może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 1 powyżej poprzez:

a. kliknięcie w link rezygnacji z otrzymywania Newslettera, umieszczany w stopce każdego Newslettera

 b. wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@carpetforyou.pl 

 c. telefonicznie pod numerem: +48 570-110-110

 

3. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 

XII. Reklamacje usług elektronicznych

1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług, jak również związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu można składać w następujący sposób:
a) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:  sklep@carpetforyou.pl
b) telefonicznie pod numerem +48 570-110-110

c) pisemnie na adres korespondencyjny: Clip Sp. z o.o., ul. Wolska 11, 20-411 Lublin

2. Składając reklamację Kupujący powinien wskazać imię i nazwisko, termin (datę) wystąpienia przyczyny reklamacji i ją opisać.

3. Sprzedawca ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub adres korespondencyjny.

 

XIII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz realizacją zamówień jest Clip Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-133) zarejestrowaną przy al. Krakowskich 285, KRS 0000168235, NIP 946-23-88-457, REGON 432664777
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a) art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm., zwanej dalej UODO), tj. zgoda osoby, której dane dotyczą – w przypadku założenia Konta użytkownika,
b) art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO, tj. konieczność do realizacji umowy,
c) art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, tj. niezbędność do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) realizacji umowy sprzedaży,
b) obsługi Konta użytkownika założonego w ramach Sklepu– w przypadku założenia przez Kupującego takiego konta,
c) wysyłania wiadomości typu „Newsletter” – jeśli Kupujący wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, chyba, że będzie to niezbędne w celu realizacji zamówienia (np. w związku z dostawą).
5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
6. Ujawnienie danych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do:
a) Kupujących, którzy chcą utworzyć Konto użytkownika w Sklepie - w celu zarejestrowania się niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy, adres e-mail,
b) Kupujących, którzy składają zamówienia w inny sposób niż wskazany w pkt. a) powyżej – w celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail.

 

XIV. Polityka prywatności

1. Strona internetowa Sklepu wykorzystuje dla sprawniejszego działania pliki cookie (tzw. ciasteczka).

2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) Pliki cookie sesji.
b) Pliki cookie preferencji i ustawień.
c) Pliki cookie reklamy.
d) Pliki cookie analityki.

3. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

XV. Postanowienia końcowe

1. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go, zapisać na dysku urządzenia z którego korzystają (np.: komputera) i sporządzić jego wydruk.
2. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich rozwiązania polubownie. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r. 
6. Do zamówień złożonych i umów zawartych przed datą obowiązywania niniejszego Regulaminu (tj. do 31 marca 2016r.  roku włącznie) zastosowanie mają postanowienia regulaminu poprzednio obowiązującego. 


Kontakt ze Sklepem:

Dodatkowe informacje o Towarach i usługach Sprzedawcy można uzyskać kontaktując się telefonicznie: +48 570 110 110 
lub pisząc na adres e-mailowy: sklep@carpetforyou.pl.

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.